Over Evelien Meijerink

Een eigen adviesbureau

De missie van adviesbureau ‘Evelien Meijerink. Mensen. Kansen in Wonen en Zorg.’ is gericht op bewoners van een stad, wijk of buurt die allen hun eigen plek verdienen. Een inclusieve stad is een duurzame stad.

“Voor veel mensen is wonen een vanzelfsprekendheid, echter veel andere mensen worstelen met ‘woonpijn’ (Hortsman, Knibbe 2019). Ze hebben moeite om een passende woonvorm te vinden, waar ze zich thuis voelen, waar ze zorg en steun kunnen vinden, een goed leven kunnen leiden en van betekenis kunnen zijn voor anderen. Kwetsbare mensen in verschillende levensfases en met verschillende achtergronden, bijvoorbeeld jongeren uit Nederland en jonge migranten, volwassenen met ervaringen in de GGZ en volwassenen die dakloos zijn geworden, ondervinden ‘Woonpijn’. “

Om te komen tot een inclusieve stad is het van belang om op meerdere fronten nodige inspanningen te leveren. Keer op keer blijkt namelijk dat een deel van de bevolking op dit moment niet in staat is mee te doen. Dan gaat het met name om mensen die afhankelijk zijn van de voorzieningen van de Wmo-2015, de Bijstand, de Maatschappelijke Opvang, Beschermde Woonvormen, sociale woningbouw, mensen met een (langdurige) GGZ-achtergrond en mensen die door de snelle extramuralisering of de afbouw van voorzieningen nu versneld elders gehuisvest worden. Kenmerkend is de stigmatisering die zij ondervinden vanuit de maatschappij in zijn algemeenheid, maar ook vanuit vrienden en familie. Een tweede kenmerk is rolverlies. Wie ben je of wie mag je nog zijn?

Een veilige fysieke omgeving waarin je kunt herstellen, is van wezenlijk belang om te komen tot een volwaardige rol in de maatschappij. De huidige opvangplekken, de huidige woonvormen en de huidige woonomgeving in buurten dragen vaak onvoldoende bij om een inclusieve samenleving te realiseren.

Een tweede belangrijke component in een herstelproces naar volwaardig burgerschap is de mogelijkheid om een beroep te kunnen doen op de juiste ondersteuning. Die ondersteuning, weten we inmiddels, moet zowel vanuit zorgprofessionals komen die gericht zijn op herstel als vanuit Ervaringsdeskundigen/Peers.

Op 3 augustus 2020 verschijnt er op de website van Movisie een oproep om te investeren in paleizen voor gewone mensen:

“Bewoners van kwetsbare wijken hebben behoefte aan toegankelijke buurtvoorzieningen. Mits bemenst met kundige professionals vormen ze paleizen waar ‘gewone mensen’ meer aan hebben dan aan iconische bouwwerken ontsproten aan het brein van befaamde architecten. De coronacrisis heeft de kwetsbaarste gebieden in ons land scherp op het netvlies gezet. Teveel mensen lijden onder groeiende ongelijkheid, zijn afhankelijk van een uitkering en hebben een moeizaam, eenzaam en perspectief-arm bestaan.”

Ook deze voorzieningen (onderdeel van micro-publieke plekken, Horstman, Knibbe 2019) zijn een wezenlijk onderdeel van een inclusieve en daarmee duurzame stad.

‘Evelien Meijerink. Mensen. Kansen in Wonen en Zorg.’ wil Woningcorporaties, Gemeenten, Zorgaanbieders en Burgers helpen op weg naar die inclusieve en duurzame stad.

U kunt hier terecht voor:

  • Advisering op de raakvlakken tussen Wonen en het Sociale Domein.

Hoe kom je tot optimale oplossingen voor de vraagstukken van de meest kwetsbare mensen in ons land. Vraagstukken op het terrein van wonen zoals nieuwe woonvormen of tussen-woonvormen. Nieuwe vormen van begeleiding en zorg bij zelfstandig wonen.

Hoe kunnen samenwerkingsverbanden tussen woon- en zorgpartijen vormgegeven worden.

  • Projectmanagement.

Nieuwe woonvormen en nieuwe invullingen van vastgoed in nieuwe samenwerkingsverbanden.

  • Gerichte aanpak van leefbaarheidsvraagstukken.

Werken aan participatie van bewoners. Samenhang, saamhorigheid creëren. Kansen voor buurten en bewoners optimaal benutten.

  • Inzet van Ervaringskennis.

Kwetsbare mensen hebben veel te bieden. Vaak blijft hun eigen ervaringskennis onbenut.

Biografie

Evelien Meijerink (1967) studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Al tijdens haar studie was ze geïnteresseerd in de rol die verschillende lokale organisaties spelen op het terrein van Welzijn en Gezondheid voor de burgers van een stad. Ze studeerde af op de decentralisatie van de Welzijnswet en de invloed van die decentralisatie op lokale initiatieven van en voor burgers. 

In de afgelopen jaren is er steeds meer wet- en regelgeving gedecentraliseerd. Vaak vanuit het idee dat gemeenten dichter bij hun burgers staan en dus beter kunnen inschatten wat die burger nodig heeft. Evelien Meijerink is in de afgelopen jaren intensief betrokken geweest, vanuit haar managementfunctie bij de gemeente Maastricht, bij die decentralisaties en het overdragen van kennis naar het lokale veld. 

Met de decentralisatie van de Wmo-2015, de Jeugdzorg 2015 en de herziening van de Woningwet in 2015 ontstonden er kansen om op gemeentelijk niveau te komen tot vernieuwing in Wonen en Zorg. Echter tot op heden blijkt dit geen eenvoudige opgave, heel weinig gemeenten hebben nog steeds geen zogenaamde Woonzorgvisie ontwikkeld. De woon- en leefomgeving van mensen heeft echter heel veel invloed op de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de bewoners. Gemeenten en lokale partijen vinden het nog steeds moeilijk om te anticiperen op de huidige en toekomstige woon-zorg vraagstukken. Vanuit haar adviesbureau ‘Mensen. Kansen in Wonen en Zorg.’ ondersteunt Evelien Meijerink U graag bij het vinden van (onverwachte) oplossingen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Om zo burgers op alle vlakken mee te laten doen in hun leefomgeving en in de stad.

Werkverleden

Evelien Meijerink studeerde in Maastricht aan de universiteit Gezondheidswetenschappen. Haar afstudeerrichting was Beleid en Beheer van de gezondheidszorg. Na haar studie begon ze haar werkzame leven bij de gemeente Margraten. Een kleine gemeente qua inwoneraantal, maar met een groot oppervlak. Hier leerde ze het vak van adviseur. Ze volgde als beginnend ambtenaar verschillende beleidsopleidingen aan de Bestuursacademie. 

Het vak van ambtenaar vergt kennis van organisaties in het openbaar bestuur. Hoe werkt de organisatie? Hoe adviseer je een wethouder het beste? Hoe hou je optimaal rekening met de belangen van burgers? Et cetera.

Werken in een kleinere gemeente heeft als groot voordeel dat je als beleidsmedewerker veelzijdig moet zijn. Je bent thuis op alle leefgebieden. Beleidsterreinen grijpen ook als vanzelf in elkaar, integraal werken en dicht bij de burger.

In 2002 vervolgt Evelien haar carrière bij de gemeente Maastricht en wordt specialist op het terrein van Jeugd. Ze voert, onder andere, de decentralisatie van de Jeugdgezondheidszorg door voor de gemeente Maastricht en de regiogemeenten van het Heuvelland. De samenwerking met de jeugdgezondheidsorganisaties, gemeenten, provincie, onderwijs en schoolmaatschappelijk werk wordt door haar vorm gegeven. Daarvoor werkt ze intensief samen met TNO om te komen tot een nieuw signaleringsmodel. Intensief samenwerken met de ouders werkt preventief.

Na een paar jaar mist Evelien het directe contact met de burgers van de stad. Ze maakt de overstap naar de functie van Stadsdeelmanager. Leefbare en veilige wijken, herstructurering en vraagstukken als sociale stijging en buurtzorg vragen veel aandacht van betrokken organisaties. Samen optrekken is onvermijdelijk en burgers spelen hierin, volgens Evelien, de belangrijkste rol. Alleen betrokkenheid en bevlogenheid zijn niet meer genoeg. Om alert op de nieuwste ontwikkelingen te blijven reageren, moet je beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Om deze vaardigheden aan te scherpen volgt Evelien uiteenlopende opleidingen (onder andere de School voor gebiedsgericht werken).

Als leidinggevende van het Bureau Buurtgericht werken en later als teammanager van het team Welzijn, Zorg, Gezondheidszorg en Zelfsturing, geeft ze leiding aan een omvangrijk team van professionals. De gespecialiseerde beleidsterreinen moeten verbonden worden om op deze wijze de doelstellingen van College en Raad te kunnen bereiken. Ter ondersteuning van haar leidinggevende functies volgt Evelien onder andere leiderschapstrainingen bij De Baak en Egostrippen. Evelien gelooft in ruimte bieden aan vernieuwing. Haar motto: laat oude gedragspatronen en beelden los om te komen tot nieuwe manieren van samenwerking en onverwachte oplossingen.

In haar laatste twee jaar bij de gemeente Maastricht werkt Evelien aan een visie op Huisvesting, Wonen en Zorg voor diverse groepen in de stad. Ze signaleert dat met name de meest kwetsbare burgers steeds moeilijker op een goede plek terecht komen. Haar visie is echter dat alleen een inclusieve stad een duurzame stad kan zijn.

In 2020 besluit Evelien Meijerink haar eigen bureau te starten om samen met partijen te kunnen werken aan die inclusieve samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.